การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าหนวดปลาดุกจากสารสกัดใบยี่โถและใบระหุ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงศ์ หนูทิม, ธนกร วัฒนยัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษศิรินทร์ รัทจร, วรรณฤดี หิรัญรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าหนวดปลาดุกที่เป็นวัชพืชในนาข้าวโดยใช้สารสกัดจากใบยี่โถและใบระหุ่ง ที่เป็น allelopathy ซึ่งจะปล่อยสาร allelochemical สารนี้มีผลในด้านการยับยั้งและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชและจุลินทรีย์หากมีการคัดเลือกหาพืชที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช แล้วมีการจัดการนำมาปลูกร่วมในระบบการปลูกพืช เช่น การปลูกเป็นพืชหมุนเวียน พืชข้างเคียงหรือพืชคลุมจะช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ ซึ่งในการจัดการวัชพืชโดยอาศัยหลักการของอัลลีโลพาธีที่เป็นไปได้

ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบยี่โถ และใบละหุ่งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าหนวดปลาดุก เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำจัดวัชพืชจากพืช และสารสกัดหยาบจากใบยี่โถและใบละหุ่งสามารถกำจัดวัชพืช แต่ไม่มีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี และเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชแซมโดยลดการแข่งขันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต