การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนกับโพลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา อินนุพัฒน์, ศุภสุตา สมาธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกริช โชคพระสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสมบัติการนำไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของความเค้น ความเครียด และความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบที่เกิดจากการผสมกันของท่อนาโนคาร์บอนกับโพลิเมอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์ความเครียดที่มีคุณสมบัติในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการยืดและหดของวัสดุนาโนคอมโพสิตนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม้ว่าจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย