การศึกษาสภาพลักษณะของอาหารปลาต่อการลอยตัว ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณัสย์คุณ ณภักษ์ปกรณ์, กฤตพร โรจน์สงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธวินท์ ทองมังกร, บรรณรักษ์ บุญปก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการให้อาหารปลากันเป็นจำนวนมาก และ เมื่อมีการให้อาหารปลา พบว่าหลายครั้งที่ ปลาไม่สามารถทานอาหารปลาหมด หรือ มีการพบตะกอนอาหารปลาอยู่บริเวณ จากการสังเกตพบว่าหากมีวัสดุที่ลอยน้ำได้ ปลาจะสามารถทานอาหารได้นานและ ไม่ตกลงเป็นตะกอน และทำให้แบคทีเรียในน้ำ นำตะกอนจากอาหารปลาไปใช้ หรือ เป็นสาเหตุให้คุณภาพน้ำในบ่อปลาเสื่อมคุณภาพ

ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะศึกษารูปแบบของเม็ดอาหาร ให้สามารถลอยน้ำได้นานและมีการเกาะตัวของอาหารได้นานและดี โดยอาศัยหลักการของแรงลอยตัว โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะเบาและสามารถลอยน้ำได้