การสกัดสารจากกานพลูเพื่อใช้ในการฆ่าแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ราชสีมา, ปัณฑารีย์ สิริสม, ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน The Extraction of Clove Essential Oils for Medical Usages การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสกัดยูจีนอลจากกานพลูเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วยการสกัดไอน้ำและการใช้สารเคมีเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ของสารสกัดยูจีนอลจากกานพลู

จากผลงานการวิจัยพบว่าเมื่อทำการสกัดตากานพลูปริมาณ 550 กรัมด้วยการกลั่นไอน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส จะให้น้ำสกัดออกมา 2,000 มิลลิลิตร และเมื่อทำให้สารบริสุทธิ์ด้วยสาร Sodium bromide, Ethyl acetate และ Magnesium sulfate แล้วนำเข้าเครื่อง Rotary evaporator และเครื่อง High vacuum จะได้ยูจีนอล 46 มิลลิลิตร สารที่สกัดมาได้นั้น มีความเป็น antibacterial โดยสารยูจีนอลจะสามารถเจาะ plasma membrane ของแบคทีเรียได้ สารยูจีนอลที่สกัดมาจึงสามารถต่อยอดเป็นเจลล้างมือเพื่อผู้ใช้งานที่มีอาการแพ้เจลแอลกอฮอล์ได้ โดยผู้วิจัยได้นำมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis และ Klebsiella pneumoniae