การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมใดๆกับจุดกึ่งกลางบนเส้นตรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิกา โกจารย์ศรี, สุพรรณา ซื่อตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์, นัฎชริดา รังกุพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์