ชุดคูลลิ่งแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริยา วิไลเนตร, สุปรียา คงมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์