การศึกษาไบโอเซลลูโลสสำหรับทำวัสดุปิดแผลรักษาผู้ป่วยแผลกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก อุรินคำ, มุกอันดา เรืองหิรัญวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาไบโอเซลลูโลสสำหรับทำวัสดุแปะแผลรักษาผู้ป่วยแผลกดทับ โดยใช้แบคทีเรีย Acetobacter xylinum ที่สามารถสร้างแผ่นเซลลูโลสได้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาชนิดของแหล่งกลูโคส ที่เหมาะสมในการสร้างแผ่นไบโอเซลลูโลสจากแหล่งกลูโคสต่าง ๆ พบว่า แหล่งกลูโคสที่เหมาะสมต่อการสร้างแผ่นไบโอเซลลูโลส ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำสับปะรด น้ำอ้อย และน้ำผึ้ง 2) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของแผ่นไบโอเซลลูโลสจากแหล่งกลูโคสต่าง ๆ พบว่า แผ่นไบโอเซลลูโลสจากแหล่งกลูโคสต่างๆ มีคุณสมบัติทางเคมีที่เป็นเซลลูโลสประเภทน้ำตาล และมีคุณสมบัติทางกายภาพด้านความเหนียวมากที่สุด คือ น้ำมะพร้าว, น้ำแห้ว, น้ำสับปะรด, น้ำอ้อย, น้ำผึ้ง และน้ำตาลกลูโคส ตามลำดับ ด้านสีมีลักษณะ สีขาวขุ่น, เหลือง ใส, ขาวใส,ขาวใส, เหลืองขุ่น และขาวใส ตามลำดับ ด้านผิวสัมผัส มีลักษณะแผ่นที่เรียบลื่นทุกชนิด และพบว่าแผ่นไบโอเซลลูโลสจากน้ำแห้ว มีลักษณะกลิ่นเหม็นจากการหมัก และน้ำตาลสดไม่สามารถสร้างเป็นแผ่นไบโอเซลลูโลสได้ 3) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ผสมสารเพิ่มความเหนียว พบว่า แผ่นไบโอเซลลูโลสที่ผสมสารเพิ่มความเหนียว (CMC) มีผลทำให้ค่าความเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ไม่ผสมสารเพิ่มความเหนียว (CMC) ส่วนคุณสมบัติด้านความหนา น้ำหนัก และความสามารถในการดูดซับน้ำมีค่าลดลง และเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้นแผ่นไบโอเซลลูโลสทั้งสองชนิดมีสามารถ ในการดูดซับน้ำได้มากขึ้น และ 4) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของแผ่นไบโอเซลลูโลสในการรักษาแผลกดทับเปรียบเทียบกับแผ่นตาข่ายปิดแผล และแผ่นผ้าก๊อซปิดแผลทั่วไป พบว่า แผ่นไบโอเซลลูโลสสามารถช่วยลดอาการของแผลกดทับได้ดีกว่าแผ่นตาข่ายปิดแผลและแผ่นผ้าก๊อซปิดแผลทั่วไป เพราะ แผ่นไบโอเซลลูโลสสามารถดูดซับสารคัดหลั่งและมีลักษณะผิวสัมผัสของแผ่นที่เรียบลื่นจึงไม่ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณบาดแผลเมื่อดึงลอกแผ่นออก ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยแผลกดทับได้ดี