ถุงห่อฝรั่งพลังธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริกร วารี, เกวลิน นิมมานนรวงศ์, พุทธิชา อ่อนละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดวน บุญรังษี, วัชราพร ฟองจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถุงห่อฝรั่งพลังธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิต ถุงห่อฝรั่งที่เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของฝรั่งที่สามารถย่อยสลายได้ โดยทำการศึกษาชนิดของวัสดุสำหรับห่อฝรั่งและสารธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของถุงห่อผลไม้จากการศึกษาพบว่า ชนิดของวัสดุที่ใช้ห่อฝรั่ง แล้วได้ผลไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ ถุงห่อฝรั่งจากกระดาษห่อกระดาษจะได้ผลฝรั่งที่มีผิวเขียวอ่อน มีจุดสีน้ำตาล บางจุดและขรุขระเล็กน้อย ภายในถุงมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 62 และอุณหภูมิภายในถุงเท่ากับ 33.2 องศาเซลเซียส สารธรรมชาติที่เพิ่มประสิทธิภาพของถุงห่อฝรั่งคือ สารละลายเจลาตินและกาวแป้งเปียกที่มีความเข้มข้น 20% โดยมวลต่อปริมาตร ทำให้ถุงห่อฝรั่งสามารถดูดซับน้ำได้ เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที จึงดูดซับน้ำ ศึกษาชนิดของสารธรรมชาติที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในถุงและอัตราส่วนสารธรรมชาติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของถุงห่อผลไม้จากการศึกษาพบว่า แผ่นกระดองปลาหมึกทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในถุงร้อยละ 60 และอุณหภูมิภายในถุงเท่ากับ 29.6 องศาเซลเซียส ได้ผลฝรั่งที่มีขนาดโต ผิวเขียว เนียน ขรุขระเล็กน้อย รสชาติหวานกรอบ อัตราส่วนสารละลายเจลาตินต่อกาวแป้งเปียกคือ 3:2 โดยปริมาตร พบว่า ถุงห่อฝรั่งสามารถดูดซับน้ำได้เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ศึกษาชนิดสารสกัดจากพืชสำหรับป้องกันแมลงของถุงห่อและขนาดของถุงห่อฝรั่งมีประสิทธิภาพพบว่า สารสกัดจากใบข่าที่มีความเข้มข้น 50% โดยมวลต่อปริมาตร เมื่อนำไปทาภายนอกถุงห่อและนำไปห่อฝรั่งเทียบกับเจาะรูกับไม่เจาะรูพบว่า ไม่มีแมลงเข้ามาภายในถุงและขนาดของถุงที่เหมาะสมคือ 18x30 ตารางเซนติเมตร พบว่า ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 60 ขนาดของผลฝรั่งขนาดใหญ่ภายใน 30 วัน รสชาติหวาน เปรียบเทียบสมบัติของถุงห่อฝรั่งจากวัสดุธรรมชาติกับถุงพลาสติกที่เกษตรกรนิยมใช้ไปห่อผลฝรั่ง พบว่าได้ผลไม้ที่มีคุณภาพและมีวิตามินซีสูงกว่าการใช้ถุงพลาสติก