การเเปลงเพศยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ศักดิ์สุวรรณ, กชพรรณ ดาทอง, ศิรภัสสร ตนกลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) แปลงเพศยุงลายให้เป็นเพศผู้ได้

  1. ลดปริมาณยุงลายตัวเมียในชุมชนหรือโรงเรียน (3) ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออก ในชุมชนหรือโรงเรียน

    (ยังไม่ได้ทดลอง) ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า....