การเเยกตัวประกอบพหุนามด้วยโปรเเกรมภาษา Phython

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิต กะการดี, วาสนา ฉลาดรอบ, นภัสินี มีหมดจบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส, อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การหาคำตอบของสมการคือการแยกตัวประกอบเพื่อหาคำตอบแต่ในกรณที่เป็นตัวเลขที่เยอะและยากที่จะหานั้นก็มี เพื่อที่จะให้การหาคำตอบง่ายและรวดเร็วขึ้น เราจึงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าคำตอบโดยการเขียนโปรแกรมภาษาPhythonในรูปที่สามารถหาคำตอบได้เลยเพียงแค่กรอกข้อมูลที่ต้องการหา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือเป็นสื่อการสอนใดๆก็ตาม เพราะหากรู้จักเขียนหรือร่างโปรแกรมก็จะทำให้การหาคำตอบนั้นไม่เกิดความสับสนระหว่างการทำงานที่มีความซับซ้อนมาก รวมทั้งสามารถใช้ในด้านการศึกษาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการคำนวณทางคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น เพราะสื่อการเรียนการสอนนี้เขียนด้วยโปรแกรมภาษาPhython ตั้งอยู่บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปศึกษาได้ โดยมีโปรแกรม Thonny เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนี้ และผู้ที่สนใจยังสามารถพัฒนาโปรแกรมต่อไปได้