การเพิ่มการเจริญเติบโตของเป็ดด้วย "จุลินทรีย์จาวปลวก"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินลฌา เรียงเงิน, ภูริภาคย์ วนแสงสกุล, สิริญญา สวัสดิ์วรัณกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาทดลองเรื่องการเพิ่มการเจริญเติบโตของเป็ดด้วย "จุลินทรีย์จาวปลวก" ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเป็ดที่กินอาหารธรรมดา อาหารผสมจุลินทรีย์จาวปลวก และอาหารส่วนผสมจุลินทรีย์ EM 2) เพื่อศึกษาทดลองการเจริญเติบโตของเป็ดที่กินอาหารธรรมดา อาหารผสมจุลินทรีย์จาวปลวก และอาหารผสมจุลินทรีย์ EM ดำเนินการทดลองโดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน 1. เตรียมจุลินทรีย์จาวปลวก เตรียมจาวปลวกปริมาณ 2 กิโลกรัม เตรียมข้าวสุกปริมาณ 2 กิโลกรัม เตรียมน้ำปริมาณ 150 ลิตร นำส่วนผสมที่กล่าวมาผสมกันในถังน้ำใบใหญ่ หมักส่วนผสมทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน จึงเป็นจุลินทรีย์จาวปลวก 2. ส่วนผสมอาหารเป็ดกับส่วนผสมต่าง ๆ เตรียมเป็ดอาหารไว้ 3 ชนิด ชนิดที่ 1 เป็นอาหารเป็ดธรรมดา ชนิดที่ 2 เป็นอาหารเป็ดผสมกับจุลินทรีย์จาวปลวก ชนิดที่ 3 เป็นอาหารเป็ดผสมกับจุลินทรีย์ EM 3. ทำการทดลองนำอาหารเป็ดที่ผสมส่วนผสมต่าง ๆ มาให้เป็ดกินโดยแบ่งเป็ดเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดละ 3 ตัว เป็ดชุดที่ 1 ให้อาหารชุดที่ 1 เป็ดชุดที่ 2 ให้อาหารชุดที่ 2 ไก่ชุดที่ 3 ให้อาหารชุดที่ 3 โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 6.00 น. และ 17.00 น. ครั้งละ กรัม ทำการทดลองระยะเวลา 2 สัปดาห์ สังเกตและบันทึกผล การเจริญเติบโตของเป็ด วัดโดยการชั่งน้ำหนัก (กรัม) ใช้ตราชั่งในการวัด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละครั้ง จากการทดลอง พบว่าเป็ดชุดที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด คือ เป็ดชุดที่ 3 กินอาหารผสมจุลินทรีย์ EM รองลงมาคือเป็ดชุดที่ 2 กินอาหารผสมจุลินทรีย์จาวปลวก และ เป็ดชุดที่ 1 กินอาหารธรรมดา