การศึกษาการสกัดสารอะพิจีนีน(Apigenin)จากผักชีฝรั่งด้วยวิธีการหมัก โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูเมธ ฤทธิธนวัชรา, พนิตพร คำนึงผล, เกสรา ภัทรโชคภูวดล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณรักษ์ บุญปก, วิธวินท์ ทองมังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้ที่เกิดสภาวะเครียดเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเรื่องความเครียดของแต่ละบุคคลก็จะต่างกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งอโรมาเธอราพีเป็นอีกหนึ่งวิธีการบรรเทาความเครียดต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนวัยทำงาน ได้ทำการศึกษา พบว่าสารApigeninสามารถช่วยให้คลายเครียดได้ คณะผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงได้ทำการศึกษาสมุนไพรที่นำมาบำบัดและพบว่าในดอก คาโมมายล์มีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญคือ Apigeninทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยเกิดการผ่อนคลาย(ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,2559) คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาวิธีสกัดสารApigeninนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสาร Apigenin ที่ได้จากการสกัด และเพื่อเปรียบเทียบการสกัดสารในตัวทำละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน

ซึ่งมีวิธีการทดลองโดยเตรียมสมุนไพรโดยการนำผักชีฝรั่ง ใช้มีดหั่นให้มีขนาดเล็ก ในปริมาณ 8 กรัม แล้วไปใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร ทำขั้นตอนเดียวกัน เตรียมไว้ 3 บีกเกอร์ เตรียมสารละลายมีความเข้มข้นต่างๆได้จากเอทานอล 70% ใช้สูตรการเจือจางสารละลาย c1v1=c2v2 ทำจนครบทุกตัวทำละลาย นำตัวทำละลายที่เตรียมไว้ในแต่ละบีกเกอร์เทลงในบีกเกอร์ที่มีสมุนไพรทั้ง 3 ใบ จากนั้นใช้กระดาษฟอยล์ปิดปากบีกเกอร์ ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 4 วัน ณ อุณหภูมิห้อง โดยคนสารเป็นประจำ เมื่อตั้งสารสกัดทิ้งไว้ครบ 4 วันแล้ว ให้นำสารมากรองบนผ้าขาว จากนั้นนำไปตั้งไฟให้เอทานอลระเหยจนหมด แล้วจึงวัดปริมาณของสารApigeninที่เหลืออยู่ คิดเป็นเปอร์เซนต์ (คิดจากการเทียบเมื่อใช้สาร 100 g) เปรียบเทียบปริมาณสารทั้ง 3 บีกเกอร์