การพัฒนาแขนกลสำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพงษ์ ปิ่นเกตุกาญจน์, ปัญจทรัพย์ กันไพรี, ชยพัทธ์ คงมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัช ปานสุวรรณ, เบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Physics Experiment Robot Arms 1.0 มีจุดประสงค์เพื่อ ช่วยทำงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ หรือ ในการทำงานต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย หรือ รังสีต่างๆ ตลอดจนการทดลองในห้องทดลองทางฟิสิกส์ที่ต้องการความแม่นยำในการทดลองในลักษณะต่าง โดยผลการทดลองพบว่า

1.จากการทดลองพัฒนาแขนกลสำหรับงานยิบจับอเนกประสงค์ด้วยโปรแกรม Arduino มวลที่สามารถรับได้มากที่สุด คือ ประมาณ 114.40 กรัม

2.จากการศึกษาประสิทธิภาพของแขนกลสำหรับงานหยิบจับอเนกประสงค์ด้วยโปรแกรม Arduino พบว่าแขนกลสามารถหยิบจับวัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมได้ดีที่สุด

แขนกลที่สร้างขึ้น มีขนาดกว้าง 30 cm ยาว 50 cm และสูง 40 cm มีน้ำหนัก 1.75 kg และมีคุณสมบัติคือ สามารถเคลื่อนไหวโดยอาศัยการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่แต่ละตําแหน่งของตัวแขนกล โดยมอเตอร์ในแต่ละตําแหน่งมีขนาดมุมที่สามารถเคลื่อนไปมาได้ไม่เท่ากัน โดยที่ระบบแขนกลนี้จะมีมอเตอร์สําหรับการเคลื่อนไหวจํานวน 5 ตัว อยู่ที่ตําแหน่งต่างๆ ของแขนกล เพื่อให้แขนกลสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนดั่งแขนของมนุษย์ และมีระบบนิวแมติก (pneumetic) สําหรับเป็นตัวหนีบจับ (Gripper) แทนนิ้วมือ อีก 1 ตําแหน่ง