การเปลียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดระหว่างขมิ้นและตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชพงศ์ แก้วขาว, เจมชรันต์ ศรีเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์