การเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีของผ้าที่ย้อมด้วยผลมะเกลือแห้ง โดยใช้ยางกล้วยเป็นสารช่วยติด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริยพร งามจริยะ, ธารานที ตั้งกอบลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

.