การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลับพลึงและใบชะพลูในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา รองเดช, รัฐภูมิ สุขกาว, สุชานันท์ เพ็ชร์สนั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาวิตรี ด้วงสุข, วนัสนันท์ ว่องไวโรจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของกลิ่นเท้านั้นเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเหงื่อออกจำนวนมาก และแบคทีเรียประจำกลิ่น ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ไม่ใช่แบคทีเรียที่รุนแรง แบคทีเรียจะเปลี่ยนสารคัดหลั่งรวมทั้งเหงื่อในบริเวณผิวหนังให้กลายเป็นกลิ่นเท้า จึงทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้านั่นคือ Micrococcus sedentariusนอกจากนี้เชื้อราในสกุล Dermatophyte ได้แก่ Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum เป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังที่เท้าได้ ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ดับกลิ่นเท้าในรูปเม็ดฟู่ดับกลิ่นเท้าที่มีสารสกัดจาก ส่วนใบของพลับพลึง ขมิ้น ชะพลู ย่านางและผลของดีปลี มาทดสอบประสิทธิ์ภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทดสอบโดยเชื้อแบคทีเรียMicrococcus sedentarius และเชื้อรา Microsporum gypseum โดยใช้สมุนไพรตากแห้งผ่านการบดเป็นผงนั่นคือใบพลับพลึง ใบขมิ้น ใบชะพลู ใบย่านาง และผลของดีปลี ในสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95%ในอัตราส่วน 2:1 ต่อสมุนไพร 1 ชนิดโดยสกัดด้วยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาสเพื่อสกัดเป็นสารสกัดที่พัฒนาต่อเพื่อผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่ดับกลิ่นเท้าจากสมุนไพร