การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดข่า กระชาย และกระวานในการยับยั้งแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ที่เป็นสาเหตุของสิวบนใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒิพงศ์ จันทร์ขำ, พัตร์พิมล หลีนวรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่า กระวานและกระชายที่ความเข้มข้นและแตกต่างกันเท่ากันในการยับยั้งแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) โดยศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากข่า กระวานและกระชายด้วยตัวทำละลาย คาดว่าจะพบการสกัดสารสกัดหยาบจากข่ากระวานและการชายที่มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จะได้ปริมาณสารสกัดหยาบที่สกัดจากตัวทำละลายมากกว่า 1 กรัม จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย P. acnes ของสารสกัดหยาบข่า กระวาน และกระชายที่ความเข้มข้นเท่ากัน คาดว่าจะพบว่าสารสกัดที่สกัดจากเอทานอล 95% มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโดยมีขนาดของโซนใสประมาณ 5 มิลลิเมตรและคาดว่าสารสกัดหยาบจากข่า กระวาน และกระชายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย P. acnes แตกต่างกัน ซึ่งได้ผลทดลองจากวิธี disc diffusion techniques จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย P. acnes ของสารสกัดหยาบข่า กระวาน และกระชายที่ความเข้มข้นแตกต่างกันของแต่ละสารสกัด คาดว่าจะพบว่าสารสกัดที่สกัดจากเอทานอล 95% มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียโดยมีขนาดของโซนใสประมาณ 5 มิลลิเมตรและคาดว่าสารสกัดหยาบจากข่า กระวาน และกระชายที่ความเข้มข้นมากที่สุดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย P. acnes แตกต่างกัน ซึ่งได้ผลทดลองจากวิธี disc diffusion techniques