การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร โพธิ์สามต้น, วสุกาญจน์ อำมาตย์โท, นภัส เชิดโฉม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมของโครงการการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการขยายพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยไม่เกิดเชื้อรา เเละสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีความนิยมอย่างเเพร่หลายเเละเป็นที่ต้องการของท้องตลาด จึงทำให้มีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้ได้จำนวนมากเเละในระยะเวลาอันสั้น คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักจะประสบกับปัญหาเชื้อราในระหว่างการเพาะเลี้ยง กลุ่มของข้าพเจ้าจึงทำการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเเละไม่เกิดเชื้อราในระหว่างการเพาะเลี้ยง สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้