กล้องจุลทรรศน์ปรับโฟกัสอัตโนมัติชนิดดาร์กฟิลด์ขนาดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนรรฆ นารอง, บูรพา โพธิวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงการนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขจุดบกพร่องของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงชนิดดาร์กฟิลด์(Dark-field microscope) ในปัจจุบันที่มีราคาสูงและมีน้ำหนักมากอีกทั้งยังมีความยากในการปรับหาระยะโฟกัส คณะผู้จัดทำเลงเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวจึงทำการออกแบบโมเดลกล้องจุลทรรศน์ชนิดดาร์กฟิลด์ให้ขนาดพกพาและสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ได้และทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Javascript และ HTML สำหรับการปรับหาระยะโฟกัสอัตโนมัติ โดยใช้ร่วมกับบอร์ด ESP8266 เพื่อให้สามารถทำการสั่งการทำงานจากโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เพื่อความสะดวกในใช้งาน