การขึ้นรูปพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดไฮโดรเจลจากเปลือกข้าวโพดและใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยังกูร ปิลอง, วชิรเมษฐ์ สั่งสอนอาจศักดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาทรัพยากรเปลือกข้าวโพดและใบฝรั่งเหลือทิ้งด้วยการนำมาสกัดเอาสารเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดและสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง โดยในโครงงานนี้ผู้วิจัยได้นำเปลือกข้าวโพดไปหั่นๆและแช่ใน NaOH จากนั้นทำการกรองและฟอกขาวจะได้สาร cellulose ออกมา และสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งโดยนำใบฝรั่งมาแช่ไว้กับสารละลายเอทานอล และทำการใช้เครื่องระเหยตัวทำละลายออก จะได้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งออกมา และทำการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion จากนั้นทำการขึ้นรูปพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดไฮโดลเจล โดยนำสารสกัดจากใบฝรั่งและผงวุ้นนำมาเป็นสารเดียวกัน 3 บีกเกอร์ จากการเข้าไมโครเวฟและเติมกลีเซอรอลปริมาตร 6,8,10 ml ทั้ง 3 บีกเกอร์ลงไปให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลีเซอรอลที่ดีที่สุด