เครื่องตรวจหมากเม่าเขาสุกหรือยัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยาภรณ์ คงทรัพย์, ธัญธิดา ธิวะโต, พิมพิสุทธิ์ สุทธิอาจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร พวงยอด, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากไวน์หมากเม่าเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งในการทำไวน์หมากเม่าให้มีประสิทธิภาพต้องมีการคัดเลือกหมากเม่าที่มีความสุกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งไวน์หมากเม่าที่มีรสชาติดีและมีคุณภาพ แต่การคัดเลือกหมากเม่าด้วยตาเปล่านั้นเป็นไปได้ยากและอาจส่งผลให้ลดคุณภาพไวน์หมากเม่าลง ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงมีการคิดค้นเครื่องวัดความสุกของหมากเม่า