เครื่องตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลุป เมืองสกลนคร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาลักษณ์ จันทประสาร, ธีปกร เจริญชัย, พิชชาภา คชพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, กรีฑา ภูผาดแร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลูปเมืองสกลนครได้ทำการ ศึกษาสายพันธุ์แคนตาลูป พบว่าสายพันธ์ของแคนตาลูปที่มีในจังหวัดสกลนคร พบว่าลักษณะรูปร่าง ลวดลายภายนอกของแคนตาลูป ทั้ง 11 ชนิดและพบว่ามีแคนตาลูปที่ไม่มีลวดลาย 6 ชนิด และมีลวดลายอีก 5 ชนิด โดยพันธุ์เจดดิวและสวีทดี25 มีลวดลายและสีที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์เจดดิวและสวีทดี 25 เนื่องจากทั้ง 2 สายพันธุ์เป็นที่นิยมในตลาดและสายพันธุ์เจดดิวมีลวดลาย สายพันธุ์สวีทดี 25 ไม่มีลวดลาย ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุกของแคนตาลูป ศึกษาสองสายพันธ์สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา พบว่า ลวดลาย สี วงแหวนรอบขั้วและวงแหวนท้ายขั้วของแคนตาลูปสายพันธุ์เจดดิว สรุปผลได้ดังนี้ลวดลาย ในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตลวดลายของแคนตาลูปมีความชัดขึ้นตามลำดับสี จากระยะที่ 1 สีของแคนตาลูปเริ่มจากสีเขียวและไล่ระดับจนไปถึงสีเหลืองวงแหวนรอบขั้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นจนถึงระยะ 1.8 cm และวงแหวนท้ายขั้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นจนถึงระยะ 2.1 cm จะหยุดและคงที่นั้นก็เป็นการแสดงว่าแคนตาลูปเริ่มสุกแล้ว สายพันธ์สวิท 25 จากการสำรวจลวดลาย สี วงแหวนรอบขั้วและวงแหวนท้ายขั้วของแคนตาลูปสายพันธุ์สวีทดี 25 ของแคนตาลูปเริ่มจากสีเขียวและไล่ระดับจนไปถึงสีเหลืองอ่อน วงแหวนรอบขั้วมีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึงระยะ 1.7 cm วงแหวนท้ายขั้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึงระยะ 1.9 cm ก็จะหยุดและคงที่ นั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความสุกของแคนตาลูป สุกพร้อมที่จะรับประทาน และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลูป พบว่าการสร้างมือวัดความสุกของแคนตาลูปเมือสกลสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการตรวจสอบได้ เช่น Raspberry Pi ให้โมดูลกล้องและจอแสดงผลทำงาน เขียนโค้ดภาษา Python ในโปรแกรม Visual Studio Code พร้อมกับอ่านลวดลายของแคนตาลูปได้พร้อมทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลูป พบว่าพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถทดสอบความแมนยำได้ดีมาก โดยระดับ A สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ 72.7 % ระดับ B สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ 72.7 % ระดับ C สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ 81.8 % ระดับ D สามารถทดสอบประสิทธิภาพได้ 90.9 % ดังนั้นสรุปได้ว่าอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบความสุกของแคนตาลูปการทดสอบความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือพบว่าระดับความพึ่งพอใจในการใข้เครื่องมีระดับความพึงพอใจระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ทุกรายการ แสดงว่าอุปกรณ์ที่ผลิติขึ้นได้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน