การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอิฐบล็อกปูพื้นจากขยะเซรามิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา พรหมปาลิต, พนิตกาญจน์ กุศล, พิมพ์นารา แดงอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอิฐบล็อกปูพื้นจากขยะเซรามิกของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่นำเซรามิกที่พบการชำรุดไปทิ้งหรือฝังกลบตามพื้นที่ในชุมชน โดยทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของก้อนทดสอบที่มีส่วนผสมของขยะเซรามิกในอัตราส่วนต่างๆให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547

ทำการคำนวณปริมาณของส่วนผสมในแต่ละอัตราส่วน ดังนี้ 0 : 100 , 10 : 90 , 20 : 80 , 30 : 70 , 40 : 60 , 50 : 50 , 60 : 40 , 70 : 30 , 80 : 20 , 90 : 10 , 100 : 0 โดยใช้ข้อมูลจากการคำนวณความหนาแน่นของเซรามิกและค่าการไหลของมอร์ต้า แล้วปริมาณที่ได้ในแต่ละอัตราส่วนมาขึ้นรูปเป็นก้อนทดสอบ จากนั้นนำไปบ่มน้ำเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำไปพึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนนำมาทดสอบคุณสมบัติของอิฐบล็อก ได้แก่ ค่าความต้านแรงอัดและลักษณะทั่วไปของก้อนทดสอบ

จากผลการทดสอบการรับแรงอัดพบว่าอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 มีอยู่ 5 อัตราส่วน ได้แก่ 0 : 100 , 10 : 90 , 20 : 80 ,70 : 30 , 80 : 20 และ 90 : 10

โดยอัตราส่วนที่มีค่าความต้านแรงอัดสูงที่สุดคืออัตราส่วน 80 : 20