การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเซรามิกต่อเถ้าลอยในอิฐบล็อกประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา พรหมปาลิต, พิมพ์นารา แดงอินทร์, พนิตกาญจน์ กุศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒน์ กันทะ, ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาการนำขยะเซรามิกที่ถูกทิ้งในพื้นที่ว่างของชุมชนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเถ้าลอยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อกประสาน โดยทำการผสมทดสอบเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำเซรามิกมาเป็นส่วนผสมเพื่อทดแทนปริมาณดินที่ใช้และนำเถ้าลอยมาเป็นส่วนผสมเพื่อทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทำการทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก