การศึกษาเปรียบเทียบกราฟจากสมการดีกรีคู่และดีกรีคี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา สุปราณี, วริศรา ไชยมงคล, เปรมวดี ธิอุ๊ด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กฎเกณฑ์การหารูปแบบทางคณิตศาสตร์มักไม่ตายตัว สามารถคิดได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดของผู้ที่ศึกษา การที่เราสามารถศึกษาหาลักษณะรูปแบบได้ อาจะเป็นการค้นพบที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้

คณะผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องกราฟจากสมการ สมการที่เราเรียนในปัจจุบันนี้มีลักษณะหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามสมการที่กำหนดมาให้ คณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาแนวโน้มของกราฟสมการที่มีดีกรีคู่และคี่ โดยคณะผู้จัดทำจะยกตัวอย่างสมการที่มีดีกรี 4 ขึ้นไป เพื่อหาแนวโน้มของกราฟนั้นว่ามีลักษณะอย่างไร และสะดวกต่อการบอกลักษณะของกราฟนั้น ผลจากการศึกษาจะพบว่า

1.กราฟจากสมการดีกรีคู่มีลักษณะโค้งขึ้นข้างบนคล้ายกราฟพาราโบลาหงาย และกราฟจากสมการดีกรีคี่มีลักษณะโค้งลงบนแนวแกน Y

2.แนวโน้มของกราฟจากสมการดีกรีคู่เมื่อนำไปบวกและลบกับจำนวนอื่นๆ แนวโน้มจะโค้งขึ้นข้างบนคล้ายกราฟพาราโบลาหงาย และแนวโน้มของสมการดีกรีคี่เมื่อนำไปบวกและลบกับจำนวนอื่นๆ แนวโน้มจะมีลักษณะโค้งลงบนแนวแกน Y เหมือนเดิม