การเปรียบเทียบขนาดอนุภาครูพรุนกระดาษกรองจากเปลือกหุ้มฝักและซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, พิมพกานต์ จันทาพูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพขนาดอนุภาครูพรุนของกระดาษกรองจากซังข้าวโพดและเปลือกหุ้มฝักข้าวโพด เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและประชากรในประเทศไทยเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากการเผาต่างๆเช่นพืชผลทางการเกษตร เผาป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ส่วนใหญ่มักจะทำเกษตรกรรม และเมื่อหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเหลือเศษซากพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านไม่รู้จะนำไปทำอะไรต่อ จึงนำไปเผาทำลาย เช่นข้าวโพดเป็นต้น เมื่อหลังจากการเก็บเกี่ยว บางส่วนของข้าวโพดก็ถูกนำมาทิ้งหรือเผาทำลาย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จำนำส่วนเหลือใช้ของข้าวโพดมาแปรรูปและนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการนำส่วนฝักของข้าวโพดมาทำเป็นกระดาษกรองสำหรับกรองฝุ่นละอองในอากาศ และคาดว่ากระดาษกรองจากซังข้าวโพดและฝักข้าวโพดมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองในอากาศสูงกว่าหรือเทียบเท่ากระดาษกรองทั่วไป