การเปรียบเทียบคุณภาพของเพกตินเปลือกกล้วยและเพคตินตามท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลดา สิงหชัย, อัจฉรา ตาหล้า, รัชชานนท์ จิตถา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยเป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมานาน เนื่องจากกล้วยมีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า กล้วยมีวิวัฒนาการถึง ๕๐ ล้านปีมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไม้ผลที่มนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อกันว่า กล้วยเป็นไม้ผลชนิดแรก ที่มีการปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังดินแดนอื่นๆ ในระยะเวลาต่อมา กล้วยมีการปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ กล้วยถือว่าเป็นพืชที่มีคำสำคัญอย่างมากในทางเศรษฐกิจและประชากรของประเทศไทย เนื่องจากต้นกล้วยสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง ซึ่งเกือบทุกส่วนของต้นกล้วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ในส่วนของเปลือกกล้วยที่ไม่ค่อยมีการนำไปใช้ประโยชน์ใดๆมากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกล้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการนำเปลือกกล้วยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในเปลือกกล้วยมีสารชนิดหนึ่ง คือสารเพกติน ซึ่งสารเพกตินมีการใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ กล่าวคือ เพกตินเป็นสารที่สำคัญในการทำอุตสาหกรรมในด้านต่าง เนื่องจากสารเพกตินมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปเจลได้ ซึ่งสารดังกล่าวนี้ ปัจจุบันได้มีการสกัดได้จากผลไม้ชนิดต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกล้วย และ นำเปลือกกล้วยไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ ที่อากก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการทิ้งเปลือกกล้วยให้เน่าส่งกลิ่นเหม็นส่งผลให้เป็นพาหนะในการนำแมลงต่างๆมาตอม จึงได้นำเปลือกกล้วยมาสกัดสารเพกตินและเปรียบเทียบคุณภาพของเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยกับเพคตินที่มีในท้องตลาด ว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน อาทิ ความหนืด สีของเพกติน ระยะเวลาในการเซ็ตตัวกลายเป็นเจล และความบริสุทธิ์ของเพกติน