ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสารตกค้างทางการเกษตรในผักผลไม้จากสารสกัดใบย่านาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ สุขขี, ลลิตภัทร พุกสุริยวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ผักสวยงามและมีผลผลิตมาก เกษตรกรจึงอาศัยสารกำจัดศัตรูพืช ทำให้มีการปนเปื้อนและตกค้างทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม วิธีการลดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักคือผู้บริโภคต้องล้างทำความสะอาดผักก่อนจะบริโภค คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสารตกค้างทางการเกษตรในผักผลไม้จากสารสกัดใบย่านาง และหาช่วงปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการทำละลายและมีความสามารถในการลดสารตกค้างทางการเกษตร วิธีการคือสกัดสารสกัดจากใบย่านางด้วยน้ำ เก็บส่วนใสไประเหยภายใต้แรงดันสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนได้สารสกัดเหนียวข้นเป็นยาง นำสารสกัดย่านางที่ได้ไปตอกเม็ดผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนต และกรดซิตริกในอัตราส่วน 3:1 โดยใช้สารสกัดย่านาง 50 มิลลิกรัม จากนั้นนำไปแช่ล้างด้วยคะน้าเป็นเวลา 15 นาทีแล้วทดสอบด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักผลไม้ MJPK จากการทดลองพบว่าสารในหลอดตัวอย่างที่ผ่านการแช่ล้างด้วยเม็ดล้างสารตกค้างแล้วทั้งสามหลอดมีสีส้มใสมีตะกอนเล็กน้อยเมื่อเทียบสีกับหลอดตัวอย่างแล้วได้ผลว่าปลอดภัย แสดงว่าเม็ดล้างสารตกค้างทางการเกษตรสามารถลดสารตกค้างได้จริง ช่วงปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการแช่ล้างคือช่วง 0.5 – 1.5 ลิตร