พัดลมอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระพีพัฒน์ ศรีเงิน, ปุญญิศา เกสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง เช่น การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้อย่างไม่จำเป็น หรืออาจจะลืมปิดอย่าง ไม่ได้ตั้งใจ ความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเหล่านี้นั้น นอกจากจะทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต

ดังนั้น จึงจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยสิ่งประดิษฐ์พัดลมอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป

การทำงานของพัดลม จะใช้ motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อให้พัดลมทำงานอัตโนมัติ และใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า