พื้นที่ผิวของใบไม้ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในใบพลูด่างและสาวน้อยประแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธิณี คลามานนท์, กมลวรรณ ภู่เพ็ชร์, ณัฐณิชา ศิริมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีมลพิษทางอากาศมากมายอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการกระทาของมนุษย์ การแก้ไขปัญหาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้มีประโยชน์สาคัญคือการที่ต้นไม้ช่วยดูดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทาให้อากาศบริสุทธิ์ หากมีอัตราการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากก็จะยิ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาก อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความเข้มของแสงและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้นบริเวณที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือบริเวณใบ พื้นที่ผิวของใบไม้ชนิดต่างๆก็ย่อมมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง มีสมมติฐานว่ายิ่งพื้นที่ผิวของใบมากก็จะยิ่งทาให้มีอัตราการสังเคราะห์แสงและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก เราจึงต้องการศึกษาพื้นที่ผิวและลักษณะใบของพืชที่มีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงซึ่งการปลูกพืชชนิดนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพพื้นที่จากัดที่ต้องการขจัดมลพิษในอากาศ