พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจุดหมุนของการฉายรังสีโดยใช้image processing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาณ ศุภรัตน์, พิชญ์สินี ทานากะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเเพทย์ได้ใช้ winton luzt test ในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของจุดหมุนในการฉายรังสี เพื่อที่จะทำให้การรักษามีความถูกต้องเเละเเม่นยำเเต่การนำข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยากจึงพัฒนาเป็นโปรเเกรม