เครื่องรีดขวดอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาภรณ์ ชินวงษ์, นันทกานต์ บุญกุศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องรีดขยะสะสมแต้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บขยะมากขึ้น 2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 3) ผู้ใช้งานเกิดจิตสำนึกให้คนช่วยกันรักษาความสะอาด การดำเนินการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1 การศึกษาชนิดของขวดว่ามีกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร โดยจะศึกษาชนิดของขวดที่พบได้ตามโรงเรียนเป็นหลัก ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบขวดทั้งก่อนรีดและหลังรีดเกี่ยวกับรูปร่างที่ขวดเปลี่ยนแปลงไปมีผลแปรผันตรงกับพื้นที่จัดเก็บมากน้อยเพียงใด และขึ้นตอนที่ 3 ศึกษาการยอมรับของผู้ใช้งานเครื่องรีดขยะ ผลการศึกษาทดลองสรุปได้ดังนี้

1.เมื่อนำขวดจำนวน 50 ขวดใส่ไปในถังขยะแล้วทำการวัดพื้นที่ที่เหลือผลคือ พื้นที่ที่เหลือของขยะก่อนรีดด้วยเครื่องรีด มีพื้นที่ที่เหลือน้อยกว่าพื้นที่ที่เหลือของขยะหลังรีด

2.เราสามารถนำจำนวนขวดผ่านเครื่องแสกนได้เลย

3.ผู้ร่วมทดสอบมีความพึงพอใจและสนใจในตัวชิ้น