เครื่องวัดคุณภาพน้ำและสารแขวนลอยของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวีนิภาธร สมใจ, สรัสวดี ปกป้อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ อุปสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรณ์น้ำบนโลกมีการปนเปื้อนสารพิษและมลพิษเป็นจำนวนมากทั้งจากการทำการเกษตร การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากบ้านเรือนต่างๆทั้งในชนบทและในเมือง จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพน้ำขึ้นมา เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจของผู้คนที่ต้องการที่จะนำน้ำมาใช้อุปโภคและบริโภค

ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพน้ำและสารแขวนลอยในน้ำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดประสิทธิภาพของน้ำ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่าสามารถนำมาอุปโภคหรือบริโภคโดยไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายได้หรือไม่ ในขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานในขั้นตอนแรกโดยศึกษาหาข้อมูลและการทำงานของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดคุณภาพของน้ำ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดความขุ่นใสของน้ำ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ บอร์ด Arduino สำหรับต่อเซ็นเซอร์ เครื่อง 3D Printer และเส้น Plastic filament ใช้สำหรับการทำตัวเครื่อง ในขั้นตอนที่สองจะทำการออกแบบชิ้นงานและการเตรียมอุปกรณ์ในการทำชิ้นงานขั้นตอนที่สาม จะทำการต่อเซ็นเซอร์ การเขียนโปรแกรมในการทำงานของเซ็นเซอร์และการทำตัวเครื่อง ขั้นตอนที่สี่ จะทำการทดสอบและแก้ไขชิ้นงาน และในขั้นตอนที่ห้า จะทำการวิเคราะห์และสรุปผล ประโยชน์ที่สามารถได้รับ คือ เครื่องวัดคุณภาพน้ำและสารแขวนลอยในน้ำสามารถวัดคุณภาพน้ำ และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้จริง