เครื่องรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติโดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นBlynk

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร เหลืองวิลัย, อริสรา เหล่าอู, อัญชลี ธัญญชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมนุษย์มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับที่มีลักษณะการปลูกอยู่ในกระถางหรือจำพวกพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็ก และมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการปลูกพืชผักสวนครัวผู้ที่ปลูกจะต้องหมั่นรดน้ำดูแลทุกวัน แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากบางคนต้องทำงานแต่เช้าแล้วเลิกงานกลับมาก็ดึกมากแล้ว หรือบางคนก็ต้องมีธุระที่จะต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันทำให้ไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้ ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำและตายได้จากปัญหาและเหตุการณ์ข้างต้นทำให้ ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดเป็นแนวคิดในการทำโครงงานเรื่อง “เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยผ่าแอพพลิเคชั่นBlynk” ขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรดน้ำต้นไม้ให้แก่ผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาช่วยให้ต้นไม้ไม่ตาย โดยเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินี้จะสามารถตั้งเวลาในการเปิด-ปิดให้รดน้ำในแต่ละวัน สามารถสั่งการในอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลต้นไม้ให้แก่ผู้ที่ไม่มีเวลาว่าง

เพื่อลดปัญหาการตายของต้นไม้