การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของสารตะกั่วโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพิชญาณ์ บุตรทา, ธนวรรณ วิสุทธิเมธีกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันน้ําเป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก โดยมนุษย์สามารถนํา ทรัพยากรทางน้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเมื่อถูกนํามาใช้ในครัวเรือน การเกษตรหรือ การอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงและถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ําในลักษณะของน้ําเสียที่มีปริมาณมากเกินขีด ความสามารถที่แหล่งน้ําธรรมชาติจะปรับตัวได้ทัน ทําให้แหล่งน้ํามีคุณภาพต่ำลงและในที่สุดก็กลายเป็นน้ําเน่าเสีย

ในน้ําเน่าเสียพบว่ามีโลหะหนักซึ่งจัดเป็นปัญหาสําคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของมนุษย์ โลหะหนักเป็นสารคงตัวเมื่อเทียบกับสารอินทรีย์จึงไม่สามารถสลายได้ด้วยตนเองในกระบวนการ ทางธรรมชาติ ซึ่งโลหะหนักที่ถูกปล่อยส่วนใหญ่ที่ถูกปล่อยออกมาสู่แหล่งน้ําเกิดจากโรงงานในอุตสาหกรรม ที่ขาดระบบการกําจัดโลหะหนัก ตัวอย่างโลหะหนัก เช่น โครเมียม ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นต้น

ในการเลือกใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้นําเอาเปลือกและใบของต้นหูกวาง ซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นหูกวาง ที่สามารถพบได้โดยง่ายในแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ช่วงย่างเข้าสู่ฤดูร้อนต้นหูกวางจะเริ่มทิ้งใบแห้งและร่วงลงสู่พื้น ทําให้ต้องกวาดกองไว้และนําไปเผา ซึ่งกว่าที่ต้นหูกวางจะทิ้งใบหมดต้นใช้เวลาหลายสัปดาห์ โดยใบหูกวาง ควรเลือกใช้ใบหูกวางที่มีสีแดง น้ําตาล ม่วง เหลือง เท่านั้น เพราะจะมีสารแทนนินอยู่เยอะตรงต่อความต้องการ ของผู้บริโภค

ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้นําเอาเปลือกและใบของต้นหูกวางมาทําเป็นถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการกระตุ้น ทางเคมีโดยการใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่สามารถดูดซับโลหะหนัก โดยโลหะหนักที่นํามาใช้ในการทดลอง คือ สารตะกั่ว (Pb) และมีจุดมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการศึกษาการดูดซับสารตะกั่ว (Pb) ของถ่านกัมมันต์และใช้ในการศึกษาความเป็นกรด – ด่างของสารตะกั่วที่เหมาะสมในการดูดซับของ ถ่านกัมมันต์

วัตถปุระสงค์

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของสารตะกั่วโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวาง

  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของสารตะกั่วโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวางในสภาวะความเป็นกรด - ด่าง

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาการดูดซับสารตะกั่ว(Pb) โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวางสมมติฐาน

ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวางมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วตัวแปรการศึกษา

ตัวแปรต้น : ถ่านกัมมันต์ที่ทําจากเปลือกและใบของต้นหูกวาง

ตัวแปรตาม :ประสิทธิภาพการดูดซับของสารตะกั่ว(Pb)โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเปลือกและใบของต้นหูกวาง

ตัวแปรควบคุม :อุณหภูมิและความชื้นของถ่าน,ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดซับสารตะกั่ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ผงถ่านกัมมันต์ที่สามารถดูดซับสารตะกั่วได้

  2. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  3. นําวัสดุทางธรรมชาตินํามาใช้ให้เกิดประโยชน์