การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยโล่(Brotia)ในพัทลุงโดยการจำแนกด้วยradular

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา แจ่มศรี, สิรภพ เขมะไชยเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เหมวรรณ ยกฉวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยโล่ (Brotia) ในจังหวัดพัทลุงโดยการจำแนกด้วย radular เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของหอยโล่ และ เพื่อศึกษาลักษณะของฟันหอย (radular) เพื่อใช้จำแนกชนิดพันธุ์ ของหอยโล่ในจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า การจำแนกตามลักษณะสัณฐานวิทยา บางลักษณะมีความคล้ายคลึงกัน แต่บางลักษณะมีความแตกต่างกันทั้งรูปทรงของเปลือก ลักษณะการขดวนของเปลือก จำนวนวง ลักษณะของรอยต่อระหว่างวง ลักษณะลวดลายบนเปลือก และลักษณะฝาปิดปากเปลือก .............

คำสำคัญ: หอยโล่ (Brotia), radular