การศึกษาผลของความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารสกัดใบสาบเสือร่วมกับการเสริมไนโตรเจนจากถั่วเมล็ดเดียวที่ผลต่อการงอกของเมล็ดเทียนนาและข้าวเล็บนก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ธรรมศรี, นฏกร ไหมแก้ว, ณฐพัฒน์ วรรณบวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมประดี เจริญสุข, ภัทรวดี ชูแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชหลายชนิดมีการผลิตสารทุติยภูมิเพื่อส่งเสริมและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชใกล้เคียง รวมถึงวัชพืช ซึ่งสามารถนําหลักการยับยั้งการเจริญเติบโตมาเป็นแนวทางในการผลิตสารควบคุมวัชพืชได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือที่มีผลต่ออัตราของการงอกของเมล็ดเทียนนา (วัชพืช) และข้าวเล็บนก (พืชปลูก) ร่วมกับการศึกษาผลจากการเสริมไนโตรเจนจากถั่วเมล็ดเดียวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวเล็บนก (พืชปลูก) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือด้วยเอทานอลที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 20 40 60 80 และ100 และนำแต่ละความเข้มข้นมาผสมกับดินที่เสริมไนโตรเจนจากถั่วเมล็ดเดียวในอัตราส่วน 1:1 นำมาทดลองการงอกในจานเพาะ โดยทดลองความเข้มข้นละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 1 จานเพาะ (30 เมล็ดต่อ 1 จานเพาะ) สังเกตการงอกเป็นเวลา 7 วันและบันทึกผลการเจริญเติบโตเป็นเวลา30วัน