การผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งโดยใช้วัสดุทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐวุฒิ โอชู, วีรภัทรา ทิพย์หนู, พิชญนันท์ เกื้อเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนันท์ เต็มดี, ยุพดี ภักดีวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเตรียมก้อนแอลกอฮอล์แข็งจากสุรากลั่นพื้นบ้าน และการใช้ของเหลือที่ทิ้งจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการศึกษานี้เป็นการผลิตและทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็ง และแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งที่ผสมจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กากมะพร้าว กากสาคู และขี้เลื่อย จากผลการทดลองพบว่า วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กากมะพร้าว กากสาคู และขี้เลื่อย โดยการนำน้ำตาลโตนดมากลั่นเอาแอลกอฮอล์ออกมา แล้วนำมาผสมวัสดุทางการเกษตร ในการผลิตเป็นแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็ง และนำมาทดสอบประสิทธิภาพ