แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพิกา ทบชิน, บรรณรต พรดอนก่อ, ธิดารัตน์ ทัศวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ลุนสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดย เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางสถิติ 4 วิธี ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น โมเดลชุดข้อมูลเวลา โมเดลเรียนรู้ของเครื่อง โมเดลจำลอง ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ การพยากรณ์ด้วยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) โดยค่า MAPE ต่ำที่สุดจะบอกถึง รูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เก็บจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนโดยใช้หน่วยการใช้ปริมาณไฟฟ้าของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2566