เครื่องไถพรวนดินหยอดเมล็ดข้าวโพดกลบหน้าดินลดขั้นตอนการปลูกติแทรกเตอร์เดินตาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทกานต์ ยี่หวา, ชนพัฒน์ พลไชย, ธวัชชัย ทูลนะเหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพล แสนมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์