การประยุกต์ใช้เส้นโค้งมังกรเพื่อออกแบบลายพรางทางทหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล เวชพิทักษ์, ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลายพรางทางทหารหรือเรียกว่า “Camouflage” เป็นการใช้ลวดลายสีต่างๆเพื่อปกปิด พรางตัว หรือซ่อนวัตถุ ยานพาหนะ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางทหาร โดยลายพรางนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยถูกเริ่มตันใช้จากการพรางหน้าเพื่อพรางตัวในป่าในการฝึกลูกเสือในอังกฤษ และถูกเริ่มใช้ในทางทหารในปี ค.ศ. 1857 ในปัจจุบันลายพรางทางทหารนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายและมีลวดลายต่างๆมากมายเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

เส้นโค้งมังกรหรือ “Dragon curve” เป็นหนึ่งในเส้นโค้งแฟร็กทัลที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายในตนเอง ดูเหมือนกันไปหมด ซึ่งแฟร็กทัลนั้นกระจายอยู๋ในธรรมชาติรอบตัวมากมายเช่น ในพืชต่างๆ เกล็ดหิมะ หรือแม้กระทั้งระบบใหลเวียนโลหิตของสัตว์

ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการนำเส้นโค้งมังกรซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นแฟร็กทัลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลายพรางทางทหารโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ร่วมกับเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยในการพรางตัวได้เนื่องจากองค์ประกอบในธรรมชาตินั้นมีสมบัติที่เป็นแฟร็กทัลเช่นเดียวกับเส้นโค้งมังกร