การประยุกต์ใช้การแจกแจงแบบปัวซอง ร่วมกับ Arduino ในการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการจราจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภโชค บุญประเสริฐ, ปรียาภรณ์ จันทร์โพธิ์, ภากร ปานประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์, ธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติที่ถูกกำหนดไว้เท่าเดิมตลอดไม่ว่าการจราจรจะติดขัดแค่ไหน จึงต้องมีการคิดค้นระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรในรูปแบบใหม่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

ทีมผู้พัฒนาจึงได้ทำโครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้การแจกแจงแบบปัวซอง(Poisson Distribution) ร่วมกับ Arduino ในการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการจราจรขึ้นมา โดยในการศึกษาจะมีการนำArduinoมาเก็บข้อมูลของจำนวนรถที่เข้ามารอในช่วงเวลาของไฟแดง และนำการแจกแจงแบบปัวซองมาใช้สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการจราจร โดยมีการพัฒนาเวลาของสัญญาณไฟจราจร(traffic light)ให้เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

โครงงานนี้สามารถสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการจราจรได้และยังสามารถปรับเปลี่ยนเวลาของไฟจราจรให้มีความเหมาะสมได้