อ่างล้างจานระบบน้ำหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกฤต หลงกาสา, อชิตพล เกษม, ฆฤณ จันทะโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์อ่างล้างจานที่มีระบบน้ำหมุนเวียนเกิดขึ้นเพื่อนำน้ำเสียจากครัวเรือนที่มาจากการล้างจานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มต้นด้วยการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากการสำรวจน้ำในบ้าน พบว่าน้ำที่เหลือจากการล้างจานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราจึงคิดค้นอ่างล้างจานที่มีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และสำหรับผลการประดิษฐ์เป็นที่น่าพอใจมาก ทำให้โครงการนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หรือพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต