เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวัฒน์ ชำนิธุระการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทำการกายภาพบำบัดหรือใช้ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายนอกสถานที่ โดยทำการทดลองจากผู้ป่วยสูงอายุ ทำการบริหารช่วงแขน 5 ครั้ง ตั้งแต่ระยะเวลา 1-5 นาที โดยวัดจากการหมุนวงล้อ ทดลองการยกน้ำหนักของถุงทรายหนัก 500 กรัม และถุงทรายหนัก 1,000 กรัม โดยเวลา 30 วินาที และ 1 นาที

พบว่า การทดลองยกน้ำหนักจากถุงทราย 500 กรัม สรุปผลการทดลองได้ ดังนี้ 30 วินาที ผลปรากฏว่า ได้จำนวนครั้งที่ยก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.6 ครั้ง 1 นาที ผลปรากฏว่า ได้จำนวนครั้งที่ยก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36 ครั้งการทดลองยกน้ำหนักจากถุงทราย 1000 กรัม สรุปผลการทดลองได้ ดังนี้ 30 วินาที ผลปรากฏว่า ได้จำนวนครั้งที่ยก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.8 ครั้ง 1 นาที ผลปรากฏว่า ได้จำนวนครั้งที่ยก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.8 ครั้ง และค่าพิสัยของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ (ด้านซ้าย) ของนางสาวกรองรัตน์ แซ่ว่อง อายุ 56 ปี ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่หลังจากการทำกายภาพ วัดได้ 152 องศา ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อศอกหลังจากการทำกายภาพ วัดได้ 115 องศา ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวเข่าหลังจากการทำกายภาพ วัดได้ 116 องศา ค่าพิสัยของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ของนายสุชาติ อุ่นจิตต์ อายุ 80 ปี ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ (ด้านซ้าย) หลังจากทำกายภาพ วัดได้ 190 องศา ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อศอก (ด้านซ้าย) หลังจากทำกายภาพ วัดได้ 126 องศา ค่าพิสัยการเคลื่อนไหวของหัวเข่า (ด้านขวา) หลังจากทำกายภาพ วัดได้ 149 องศา

เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง สามารถทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการกายภาพบำบัดฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและผู้คนทั่วไปก็สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง ทำให้สะดวกกับผู้ที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายนอกสถานที่ได้