การศึกษาเอนโดมอร์ฟิซึมของกราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดาภรณ์ นิธิวัฒนา, วรนิษฐา ยศพล, ธิติสุดา ปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญา สัมมาทรัพย์, ภัสราภรณ์ ชัยเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเอนโดมอร์ฟิซึมของกราฟ (The study of Graph Endomorphisms) เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดทำขึ้นโดยการศึกษาและนำทฤษฎีความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง มาศึกษาโดยใช้ความรู้ของฟังก์ชันประกอบ เพื่อศึกษาเอนโดมอร์ฟิซึมของกราฟ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สามารถนำความรู้เรื่องของฟังก์ชันประกอบนำมาศึกษาเอนโดมอร์ฟิซึมของกราฟและศึกษาสมบัติที่เกิดขึ้นพบว่ามีสมบัติเป็น กรุป นั่นเอง