การใช้ถุงเพาะชำชีวภาพจากใบอ้อยร่วมกับเชื้ออะโซโตแบคเตอร์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก อารีเอื้อ, วณิชยา ปิ่นเภท, บัวหลวง อามาตย์หิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาหาจุลินทรีย์ในดินที่สามารถตรึงไนโตรเจนและสร้างฮอร์โมนออกซินได้ดี นำมาใช้ประกอบร่วมกับถุงเพาะชำชีวภาพจากใบอ้อยเพื่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืช การคัดแยกจุลินทรีย์นั้นทางคณะผู้วิจัยได้เลือกคัดแยกเอาเชื้ออะโซโตแบคเตอร์โดยวิธี Streak plate แล้วนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารจำเพาะ ทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนจากการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนและทดสอบประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนออกซิน จากนั้นนำมาใช้ร่วมกับถุงเพาะชำชีวภาพที่ทำมาจากใบอ้อยด้วยวิธีการทำกระดาษแล้วใช้ผลตะโกดิบเข้ามาช่วยในเรื่องเพิ่มความแข็งแรงทนต่อการเปื่อยยุ่ยของน้ำ ดำเนินการเพาะปลูกต้นมะเขือเทศและดาวเรืองในถุงเพาะชำชีวภาพเคลือบเชื้ออะโซโตแบคเตอร์เพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นพืชนำมาหาค่าเฉลี่ยของความยาวราก ความสูงของลำต้น ความยาวของใบและจำนวนดอก งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสามารถนำไปช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพเพาะชำพันธุ์พืชได้