การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยขยะอินทรีย์จากตลาดสดชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งในการขยายพันธุ์แตนเบียนหนอนกออ้อย สำหรับการควบคุมหนอนกออ้อยในไร่อ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาพร สีหนองเม็ก, ณัฏฐณิชา สัชฌุกร, ณัฐวุฒิ วรรณสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารของหนอนแมลงวันลาย ศึกษาวงจรชีวิตและการใช้ผลผลิตของแมลงวันลายเพื่อใช้เป็นแหล่งขยายพันธุ์แตนเบียนหนอนโคทีเซีย และศึกษาประสิทธิภาพของแตนเบียนในการกำจัดหนอนกออ้อย