ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากสมุนไพร ต่อหนอนกระทู้ผักในคะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณ์ทิพย์ รุ้งรามา, สุพิชฌาย์ แอบอิง, ภัณฑิรา วิริยะวานิชศิริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุภกรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรต่อหนอนกระทู้ผักในคะน้า โดยวางแผนการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ในส่วนที่1 จะศึกษาค่าความเป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อหนอนกระทู้ผักในคะน้าหรือหาค่า LD50 ในส่วนที่2 จะเป็นการศึกษาอัตราการตายของหนอนกระทู้ผักต่อสมุนไพร ส่วนที่3 เป็นการนำสารสกัดที่ดีที่สุดในส่วนที่2 มาเปรียบเทียบความเข้มข้น และส่วนที่4 จะนำสารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในส่วนที่3 มาเปรียบเทียบปริมาณการหยด เมื่อเสร็จการทดลองในส่วนที่4 จะได้สารสกัดหยาบจากสมุนไพรต่อหนอนกระทู้ผักในคะน้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านของการเปรียบเทียบสมุนไพร ความเข้นข้น และปริมาณ