พลาสเตอร์เส้นใยนาโนบรรจุสาร asiaticoside ที่สกัดจากใบบัวบกด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร สุวรรณเพ็ง, ภูดิศ พลศักดิ์, ศุภฤกษ์ สวาทพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บัวบก เป็นพืชท้องถิ่นที่พบทั่วไปในไทยมีสารประกอบสำคัญที่ชื่อว่า เอเชียติโคไซด์(asiaticoside:) ซึ่งมีการยอมรับและงานวิจัยในชั้นคลินิกทั้งในและต่างประเทศ ผู้ศึกษาเลือกศึกษาพลาสเตอร์ปิดแผลโดยเส้นใยปิดแผลซึ่งบรรจุสาร asiaticoside โดยใช้เทคโนโลยีทางนาโนด้วยเทคนิค Electrospinning เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความคงตัวและควบคุมอัตราการปล่อยสาร asiaticoside โดยคุณสมบัติของสาร asiaticoside คือAsiaticoside สามารถช่วยในการรักษาบาดแผล สำหรับการรักษาบาดแผลแผลผ่าตัดแผลไหม้ keloids และ scleroderma ในโครงงานนี้เป็นการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติเส้นใยโพลีเมอร์ชีวภาพโดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งสำหรับประยุกต์ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

การเตรียมเส้นใย asiaticoside ที่เตรียมได้จาการสกัดจากบัวบกในเอทิลแอลกอฮอลด้วยเทคนิคการใช้คลื่นเหนือเสียงซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณสารสกัดและลดปริมาณตัวทำทำละลายที่ใช้ได้ และปรับให้มีความเข้มข้นที่ร้อยละ 7 โดยน้ำหนักโดยมีเงื่อนไขการสปินดังนี้ ระยะห่างระหว่างวัสดุรองรับ กับปลายเข็มเท่ากับ x cm ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ x กิโลโวลต์และอัตราการไหลเท่ากับ x ml/hr ซึ่งคำนวณได้หลังจากการวัดแรงตึงผิวของสารละลาย

เมื่อทำการเตรียมเส้นใยโพลิเมอร์ asiaticoside ทดสอบการยับยั้งการเจริญของ staphylococcus aureus จากการวัด inhibitor zone เมื่อเทียบกับยาทั่วไปที่มีส่วนผสมของบัวบก และทดสอบการฟื้นฟูแผลในหนูเมาส์ ICR โดยวัดจากความกว้างยาวของแผล และสัณฐานเนื้อเยื่อผ่าน SEM