พัฒนาพลาสเตอร์ข้าวปิดแผลด้วยสารสกัดจากใบกะเม็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ พรหมเอาะ, ธิญาดา แก้วขุนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้ใบกะเม็งเป็นยารักษาบาดแผล

เพราะสารสกัดจากใบกะเม็งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดลิ่มเลือดสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวที่เร็วของเลือด รวมถึงการผลิตพลาสเตอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบกะเม็งและเป็นพลาสเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาจากข้าว และกระดาษสา ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ทำให้ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม